NAGRADNA IGRA

 

SPLOŠNO

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre na družbenem omrežju Instagram (v nadaljevanju: nagradna igra). V nagradni igri je mogoče veljavno sodelovati od vključno 20. 12. 2023 do 3.1. 2024, do polnoči.

 

ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je MONOMO arhitekti, d.o.o., Rakuševa ulica 10, 1000 Ljubljana.

 

NAMEN NAGRADNE IGRE

Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene obiskovalcev Instagram strani https://www.instagram.com/monomo_arhitekti/

 

POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

 

Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo profil na družbenem omrežju Instagram. Mladoletni udeleženec natečaja mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Organizator takšno soglasje preverja najpozneje ob podelitvi nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju MONOMO arhitekti, d.o.o. in njihovi ožji družinski člani.

 

Potek nagradne igre

Nagradna igra poteka v času od 20.12. 2023  do 3. 1. 2024 (do 23:59) na Instagram strani Monomo arhitekti. Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno postati sledilec Instagram profila @monomo_arhitekti in komentirati objavo. Izmed vseh, ki boste komentirali našo objavo v času trajanja nagradne igre in postali sledilci našega instagram profila @monomo_arhitekti, bo po naključnem izboru izžrebana 1 oseba, ki bo prejela idejni izris prenove kopalnice. Organizator ima pravico iz nagradne igre izločiti katerega koli novega sledilca, za katerega oceni, da ne sodeluje skladno s temi pravili.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

Izbor nagrajenca

Izbor nagrajenca bo potekal 4. 1. 2024 na sedežu organizatorja – MONOMO arhitekti, d.o.o. in bo izveden v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje ni javno. Nagrajenec bo obveščen preko Instagram sporočila MONOMO arhitekti najkasneje tri dni po opravljenem izboru.

 

Nagrade

Idejni izris kopalnice je v skupni vrednosti 41,00 €.

 

Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in davčno številko. Pri nagradi v vrednosti višji od 42 EUR se akontacija dohodnine odvede, vrednost nagrade se šteje v davčno osnovo prejemnika. Davek od nagradne igre odvede organizator.

 

Nagrada se podeli nagrajencu na podlagi žreba.

 

Nagrada vsebuje idejni izris kopalnice. Idejni izris kopalnice pomeni izris ureditve kopalnice v merilu 1:100 (tloris, eden prerez) ter dve vizualizaciji predlagane idejne zasnove prenove  kopalnice. Idejni projekt prenove kopalnice se pripravi na podlagi posredovanih podatkov zmagovalca nagradne igre na elektronski naslov organizatorja nagradne igre info@monomo-arhitekti.si (izmera obstoječe kopalnice, kot so mere sten, višina kopalnice, poziciji vodovodnih priključkov, odtokov, želje glede prenove in fotografije obstoječega stanja kopalnice, ki je predmet idejnega izrisa).

Idejni izris prenove se nagrajencu izroči po elektronski pošti. Vsa komunikacija z nagrajencem poteka preko elektronske pošte.

 

Več navodil za pripravo podatkov, ki so potrebni za idejni projekt prenove kopalnice bo prejemnik nagrade prejel na posredovan elektronski naslov.

Nagrad ne vključuje tudi izvedbo kopalnice.

 

Podeljevanje nagrad

Dobitnik nagrade bo po izboru pozvan v komentarju pod objavo nagradne igre na Instagram strani in tudi v zasebnem sporočilu. Dobitnik nagrade mora v roku 7 dni organizatorju sporoči osebne podatke in tudi podatke vezane na izročitev nagrade (podatki o kopalnici, ki je predmet idejnega izrisa prenove). V kolikor nagrajenec v določenem času ne sporoči osebnih podatkov, je organizator prost obveznosti podeliti nagrado. Če se dobitnik nagrade na poziv, naj sporoči svoje podatke, v tem času ne bo odzval, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti do nagrajenca.

 

Nagrada bo nagrajencu poslana po elektronski pošti. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada se podeli izključno nagrajencu in ni zamenljiva za drug izdelek in ni prenosljiva.

 

V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

– se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca,

– se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,

– nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti.

 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru spora med sodelujočimi v nagradni igri. Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila, v skladu s katerimi organizator podeljuje nagrade. Organizator ni obvezan pisno odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali. Za kakovost in lastnosti nagrad v obliki izdelkov je odgovoren dobavitelj.

 

DRUGA DOLOČILA

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki nagrajenca bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine. Podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakor koli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen v obsegu, kjer se to izrecno določa s temi pravili.

 

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posameznik lahko od naročnika kadar koli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer po elektronski pošti na info@monomo-arhitekti.si. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator – MONOMO arhitekti, d.o.o.

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije o nagradni igri so na voljo na elektronskem naslovu info@monomo-arhitekti.si

 

Končne določbe

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s Pravili in splošnimi pogoji Instagram nagradne igre in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Instagram profilu MONOMO arhitekti.

 

Soglasje s pravili

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre.  Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

 

Odgovornost

Organizator ni odgovoren, če Instagram stran oziroma spletna stran, na kateri se nahaja povezava do nagradne igre, začasno ne deluje zaradi dogodkov, ki so zunaj nadzora organizatorja. Nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom/ali instagramom, niti ni sponzorirana ali promovirana s strani Facebooka/ ali instagrama.

 

Prekinitev nagradne igre

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru izrednega dogodka, o čemer bodo udeleženci takoj obveščeni s pisnim obvestilom na Instagram strani ali na spletni strani organizatorja.

 

Sprememba pravil nagradne igre:

Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil, vendar je dolžen, da o tem pravočasno obvesti vse udeležence z objavo na Instagram strani.

 

 

Ljubljana, 20.12.2023.