Natečaj za Ragledni stolp Bovljek | 1. nagrada

Težnja zasnove stolpa in krajinske ureditve okolice stremi k minimalnim posegom v prostor. Koncept snuje rešitev, ki se razvija sama zase, glede na potrebe pohodnikov in obiskovalcev. Ureditvena zasnova je sestavljena iz treh poglavitnih elementov: stolp, lopa, utrjena površina.

Osrednji element ureditve predstavlja stolp z značilnim suhokraškim gozdnatim območjem. Stolp je postavljen na jugozahodni del naročnikovega zemljišča, tik ob najvišjo točko terena. Obstoječe kamne in skalovje na lokaciji se ohranja in predstavlja naraven element krajinskega oblikovanja okolice. Območje ob kamnih in postavljeni lopi se očisti ter zravna z manjšim lesenim podestom, ki je deloma dvignjen nad teren. Lesen podest omogoča zbiranje pohodnikov in organizacijo manjših dogodkov ali srečavanj. Očiščeni kamni ob neposredni okolici podesta delujejo kot nekakšen amfiteater, saj lahko obiskovalci in pohodniki na očiščenih kamnih tudi posedajo.

Na osrednjo izravnano in utrjeno površino se odpira lopa. Lopa ja zalomljenega volumna, členjena iz lesenih vertikal. V delu proti podestu se odpira in s tem nagovarja uporabnike za aktivno integracijo lope v prostor dogajanja ob stolpu. Zalomljenost lope in njeno odpiranje povezuje tri osnovne točke oblikovanja območja: stolp, plošča in lopo.

Krajinska ureditev okolice stolpa območje gozda očisti razrasle podrasti, hkrati se očistijo kamni in skalovje. Za potrebe postavitve stolpa, lope in lesenega podesta se podrejo zgolj najbolj nujna drevesa. Pohodniške poti so zgolj očistijo in primerno utrdijo. Sedalne površine so ob suhem vremenu lahko tudi na obstoječih kamnih in skalah. Prav tako se na območje urejanje postavijo tri klopi, ki so narejene iz kamnov z lokacije stolpa. Kamni so dani v mrežo, zgornja sedalna površina je urejena iz lesenih desk. Ob klopi se po potrebi zasadijo nova drevesa, ki dajejo senco prostoru počitka.

Elaborat je bil nagrajen s 1. nagrado na javnem natečaju za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Razgledni stolp Bovljek