Elaborat strategije razvoja Občine Škofljica za obdobje 2020-2035 je nastajal na podlagi analitičnega pregleda trenutnega prostorskega stanja občine in na podlagi pobud, ciljev oziroma projektov, ki so podani za razvoj občine.

Poleg analiziranja stanja in pregleda pobud, ciljev in projektov je pri oblikovanju strategije bilo ključnega pomena, da je upoštevana vpletenost in sodelovanje akterjev različnih nivojev (državni, občinski, lokalni in individualni). Zgolj s tovrstnim pristopom je omogočen celosten prostorski razvoj, ki se dopolnjuje, usklajuje in povezuje na vseh nivoji (slednje pomeni, da so občinske in lokalne pobude usklajene z državnimi projekti ter da uresničevanje individualnih pobud sledi državni, lokalni in občinski ravni; ter seveda tudi v obratni smeri). Poleg uresničevanja in zagotavljanja ustreznega razvoja z različnimi vpletenimi, se s tovrstnim pristopom zagotavlja ustrezna faznost prostorskega razvoja.

Pomemben element in doprinos k razumevanju prostora in njegovih potreb je vključenost javnosti ter interakcijo z njo, saj le to poda rezultat, kaj v prostoru je nujno potrebno, da bo le ta lahko kakovostno deloval.

Avtorici: Mia Crnič  in Ilka Čerpes

Avtorice risb: Zala Koleša, Erna Bukovica, Ilhana Šahinović